กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยานำโดยนายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562