กิจกรรมลูกเสือขอรับการตรวจขั้นที่ 5

กิจกรรมลูกเสือขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2ท่อน

ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี รูปภาพบรรกาศกิจกรรมกิจกรรม