กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมดังกล่าวมีการประกวดพานที่นักเรียนได้จัดทำขึ้น ทั้งในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศณียบัตรวิชาชีพ โดยภาพกิจกรรมต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ในลิงค์ด่านล่างนี้