จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ด้านการใช้สื่ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้จัดอบรม เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โดยในกิจกรรมดังกล่าว
มีนักเรียน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม