ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

จากการที่โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ ปิดรับสมัครนักเรียน เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ดังรายการแนบต่อไปนี้

 สรุปยอดรวมนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

 ประเภทนักเรียนต้องจัดการสอบเพื่อคัดเลือก 

  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 กำหนดการสอบคัดเลือก เฉพาะนักเรียน ม.1 และ ม.4 แผนวิทย์ – คณิต

  1. มัธยมศึกษาปีที่  1          วันที่ 6 มิถุนายน 2563
  2. มัธยมศึกษาปีที่ที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์          วันที่ 7 มิถุนายน 2563

ประเภทนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ

  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์ – ทั่วไป
  3. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
  4. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

**หากนักเรียนไม่พบรายชื่อตนเองหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 035-577337 หรือ 089-8026274**