อบรมโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กกลุ่มวัยเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดอบรมโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กกลุ่มวัยเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กกลุ่มวัยเรียนโดยการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม ทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ภายใต้การนำของนายขจรวุฒิ สว่างศรี ขอขอบคุณกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้