ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ประกาศจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

เรื่อง แก้ไขผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 และปวช.3
เนื่องด้วยตามประกาศจากทาง สพฐ. เรื่องผลการเรียนให้นักเรียนต้องเรียนจบการศึกษาทุกคน ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 และปวช.3  ดำเนินการเเก้ไขผลการเรียนให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยนักเรียนติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆด้วยตนเอง (ช่องทางออนไลน์) และทางโรงเรียนจะดำเนินการอนุมัติจบการศึกษาให้ในวันที่ 24 เมษายน 2563