รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

**  รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2563 

วิธีการรับสมัคร

  1. ทางออนไลน์
  2. สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร (ทางออนไลน์)

ขั้นตอนการสมัคร (ด้วยตนเอง)

  • เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้ (ทั้งระดับชั้น ม.1,ม.4 และ ปวช.1)
  1. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
  6. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา)
  • กรอกใบและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เวลา 09.00 -16.00 ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ทุกกรณี

 

 ** หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 035-577337 ,089-802-6274 **