กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 25656

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีไทยสืบทอดกันมา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวนพุทธศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดูรูปภาพเพิ่มเติม :

https://drive.google.com/drive/folders/1ymM4KB_5vOqKyC_q8M7kM32qWkxo53wo

Solverwp- WordPress Theme and Plugin