15 มิถุนายน 2566 เข้าคูหากาเบอร์เดียว

#โฉมหน้าตัวตึงทีมงาน 👉#เบอร์ 1️⃣

👉พรรครบมาพบรัก

🙋นางสาววศินี แตงโสภา

#โฉมหน้าตัวตึงทีมงาน 👉#เบอร์ 2️⃣

👉พรรคตับพักไต พักใจไว้ที่เรา

🙋นายชนะศึก คงประเสริฐ

 

#โฉมหน้าตัวตึงทีมงาน 👉#เบอร์ 3️⃣

👉พรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรัก

🧏นางสาวปุณยาพร ธัญญเจริญ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin