การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการพัฒนาตนเอง (ID Plan)
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการโอน ว ๒๙
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว.๒๑
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กฎ กคศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา