การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติประจำปีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา