World-class Standard School

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา.....ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อประเมิน ระดับ OBECQA โดยผู้บริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมรับการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช (Moutain - Beach Hotel) พัทยา จังหวัดชลบุรี