test

รอบรั้วหญ้าไซ
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":"5000","font_style":"normal"}

เรื่องราวน่ายินดี

ผู้บริหารโรงเรียน

นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
รองฯ กลุ่มงานวิชาการ
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายฤทธิไกร กัลวงษ์
รองฯ กลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองฯ กลุ่มงานบริหารทั้วไป
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
Sliderการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) ปีการศึกษา 2566

EIT1

EIT2

แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(IIT) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา [ NONGYASAIWITTAYA SCHOOL ]

" องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม ความเป็นไทย วิชาการทันสมัยสู่มาตรฐานสากล "

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สพฐ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin