หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

งาน 44 ปีคืนสู่เหย้า ชาวเเสด - ดำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา.....ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล
( World- Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ
ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อประเมิน ระดับ OBECQA โดยผู้บริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมรับการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช (Moutain - Beach Hotel) พัทยา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลก
  2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ประจำปี 2558 - 2560

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา [ NONGYASAIWITTAYA SCHOOL ]

" องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม ความเป็นไทย วิชาการทันสมัยสู่มาตรฐานสากล "