หน้าแรก

รอบรั้วหญ้าไซ
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":"5000","font_style":"normal"}

แนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียนช่วงสถานการณ์โควิด19

ผู้บริหารโรงเรียน

นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายฤทธิไกร กัลวงษ์
รองฯ กลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองฯ กลุ่มงานบริหารทั้วไป
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
Slider

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินวันเรียนของนักเรียนแยกตามกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2/2564

แบบสำรวจการให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโ...
Read More
1 2 3 14

 การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงาน การดำเนินงาน

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส


Slider

การให้บริการการบริหารเงินงบประมาณ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

World-class Standard School (ScQA) โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World- Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ

ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อประเมิน ระดับ OBECQA โดยผู้บริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมรับการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช (Moutain - Beach Hotel) พัทยา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลก
  2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ประจำปี 2558 - 2560

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา [ NONGYASAIWITTAYA SCHOOL ]

" องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม ความเป็นไทย วิชาการทันสมัยสู่มาตรฐานสากล "