กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาคร ทัศน์ศรี
หัวหน้ากลุ่มฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Email : krusakorn@nys.ac.th

นางพรศิริ เปาอินทร์
ครู
Email : krupornsiri@nys.ac.th

นางพรทิพย์ สุขพินิจ
ครู
Email : kruprontip@nys.ac.th

นางกาญจนา เสรีเบญจพล
ครู
Email : krukanjana@nys.ac.th

นางสาวจริยา ธนานันต์
ครู
Email : krujariya@nys.ac.th

นายเกรียงไกร ธนภูริทรัพย์
ครู
Email : krukriangkrai@nys.ac.th

นางสาวสุภนิช   การสมจิตร
ครู
Email : krusupanich@nys.ac.th

นายวัชระ ทองคำดี
ครู
Email : kruwatchara@nys.ac.th

นางสาวสายสุนี  มามี
ครูผู้ช่วย
Email : -

Solverwp- WordPress Theme and Plugin