กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาคร ทัศน์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพรศิริ เปาอินทร์
ครู

นายเกรียงไกร สูญกลาง
ครู

นายประสาน พูลเผ่าว์
ครู

นางพรทิพย์ สุขพินิจ
ครู

นางสาวกาญจนา อู่สุวรรณ
ครู

นายเกชา หงส์เวียงจันทร์
ครู

นางสาวนภัสนันท์ แป้นแก้ว
ครู

นางสาวจริยา ธนานันต์
ครู