กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Email : krumullika@nys.ac.th

นางบุษบา กัลวงษ์
ครู
Email : -

นางสาวศิรรักษ ทัพรวย
ครู
Email : -

นางสาวพัชราณัฏฐ์ พชรประไพมาศ
ครู
Email : krupatcharaintamat@nys.ac.th

นายธนากร ภูฆัง
ครู
Email : kruthanakonpookang@nys.ac.th

นางสาวนิตยา วันทอง
ครู
Email : krunittayawanthong@nys.ac.th

นางสาวอำภา ธัญญเจริญ
ครู
Email : -

นางสาวภัทราภรณ์ โกษาแสง
ครู
Email : 090-9741981

Solverwp- WordPress Theme and Plugin