กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมัลลิกา เตชะเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุษบา กัลวงษ์
ครู

นางสาวสุทธิรัก ทัพรวย
ครู

นางสาวพัชรา อินทมาศน์
ครู

นายธนากร ภูฆัง
ครู

นางสาวนิตยา วันทอง
ครู

นางสาวอำภา ธัญญเจริญ
ครู

นางสาวภัทราภรณ์ โกษาแสง
ครู