ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวสุกานดา อินทร์แพทย์
ครู แนะแนว

นางสาวธนวรรณ เต็งรัง
ครู แนะแนว

นางสาวณภาภัช นาครินทร์
ครู บรรณารักษ์

นางสาววรรณดี วงษ์สุวรรณ
ครู ธุรการ