ฝ่ายสนับสนุนการสอน


นางสาวรัตนาพร  จันทร์เรือง
ครู แนะแนว
Email : -

นางปทิตตา ธรรมพิทักษ์
ครู แนะแนว (ครูผู้ช่วย)
Email : -

นางสาวปริยฎา ลาภักดี
ครูพี่เลี้ยงฯ
Email : krupariyada@nys.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin