วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม [ VISION, MISSION and VALUES ]

 " โรงเรียนหนองหญ้าใชวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้น คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตและพื้นฐานอาชีพ มีความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม"

  • จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามศตวรรษที่ 21
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
  •  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหักษะชีวิตและหักษะพื้นฐานอาชีพ
  •  จัดกิจกรรมดูแลความปลอดภัยผู้เรียนและกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  • พัฒนาสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม รูปแบบ Active Learning
  • สร้างภาคีเครือข่าย โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ค่านิยมองค์กร [ VALUES ]

ค่านิยมของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คือ มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน สู่การเป็นพลโลก โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยามีวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน คือ การที่บุคลากรของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ยิ้ม ไหว้ ทักทายกันให้ความเคารพผู้อาวุโส ยึดหลักการมีส่วนร่วมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักความเป็นไทย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin