วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม [ VISION, MISSION and VALUES ]

 " องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม ความเป็นไทย วิชาการทันสมัยสู่มาตรฐานสากล "

  • พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย พร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลก
  • พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • 
เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษา

ค่านิยมองค์กร [ VALUES ]

ค่านิยมของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คือ มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน สู่การเป็นพลโลก โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยามีวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน คือ การที่บุคลากรของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ยิ้ม ไหว้ ทักทายกันให้ความเคารพผู้อาวุโส ยึดหลักการมีส่วนร่วมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักความเป็นไทย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin