กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email : krusureerat@nys.ac.th

นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ
ครู
Email : krunawat@nys.ac.th

นางสาวศุภาดา ธนภูริทรัพย์
ครู
Email : krusuphada@nys.ac.th

นายนิพัฒน์ ชะเอม
ครู
Email : -

นางสาวหนึ่งฤทัย จิตรเพ็ชร์
ครู
Email : krunuengruthai@nys.ac.th

นายธนกร พินิจ
ครู
Email : kruthanakornpinit@nys.ac.th

นางสาวศิริลักษณ์ อาสน์แก้ว
ครู
Email : -

นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ
ครู
Email : -

นางสาวสุทินา ใหม่ยศ
ครูผู้ช่วย
Email : -

นางสาวสุภาพร  นุ่มดี
ครูผู้ช่วย
Email : -

นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ
ครู [Computer]
Email : chayapha@nys.ac.th

นางดารารัตร์ เลิศหงิม
ครู [Computer]
Email : krugolf@nys.ac.th

นายพิเชษฐ์ สุจินตวงษ์
ครู [Computer]
Email : pichate@nys.ac.th


นายวิษณุ  ทับทิม
ครู [Computer]
Email : wissanu@nys.ac.th

นายเอกพันธ์ กาฬภักดี
พนักงานราชการ[Computer]
Email : aekaphan@nys.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin