กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุวรรณ แตงโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ
ครู

นางกิตติพร สว่างศรี
ครู

นางสาวสุรีรัตน์ เกิดณรงค์
ครู

นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ
ครู

นางสาวศุภาดา เพิ่มทองคำ
ครู

นายนิพัฒน์ ชะเอม
ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย จิตรเพ็ชร์
ครู

นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม
ครู

นายธนกร พินิจ
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ น้อยสุทธิ
ครู