กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประจิน ทับโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายมาโนช ประกอบแสง
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวน
ครู

นางสาวดวงลัดดา น้ำแก้ว
ครู

นางสาวชมพูนุท หาญทนงค์
ครู

นางสาวกรรณิการณ์ ฉ่ำวัฒน์
ครู

นางสาวปนัดดา นารี
ครูผู้ช่วย