กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประจิน ทับโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Email : kruprajin@nys.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวน
ครู
Email : krusaowalak@nys.ac.th

นางสาวดวงลัดดา น้ำแก้ว
ครู
Email : krudoungladda@nys.ac.th

นางสาวปนัดดา นารี
ครู
Email :  krupanatda@nys.ac.th

นางสาวศศิธร ทองคำ
ครู
Email : -

นางสาวณัฐรุจา พลวัน
ครู
Email : -

นางสาวกัญญ์สิรี  จีนขี
ครู
Email : -

Solverwp- WordPress Theme and Plugin