ผู้บริหารโรงเรียน

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

นายทรงพล แก้วเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นายกุญช์พิสิฏฐ์ กัลวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน

นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป