ผู้บริหารโรงเรียน

นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
Email : pornluck@nys.ac.th

นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
Email : arunotai@nys.ac.th

นายฤทธิไกร กัลวงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน
Email :  kunpisit@nys.ac.th

นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Email : surayouth@nys.ac.th

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin