ผู้บริหารโรงเรียน

นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892580355
Email : pornluck@nys.ac.th

นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3692017
Email : arunotai@nys.ac.th

นายฤทธิไกร กัลวงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2635738
Email :  kunpisit@nys.ac.th

นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4126709
Email : surayouth@nys.ac.th

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin