คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ปีพุทธศักราช 2559 - 2562

พระครูกิตติวีรานุวัฒน์
ผู้แทนศาสนา

นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม
ประธานกรรมการ

พระอธิการสมใจ ปภาโต
ผู้แทนศาสนา

นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประจิน ทับโชติ
ผู้แทนครู

นายศักดา พงษ์วิริยะธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดำเนิน จันทร์เสวก
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสนั่น ยิ้มระย้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกำพล แตงทอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายเสรี จันทร์สุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจุฑาเอก นภจร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายนิเวศน์ อู่อรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิกร พานิช
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายณรงค์ ทองโสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
กรรมการและเลขานุการ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin