กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล ดวงจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
Email : krunattapol@nys.ac.th

นายณัฐวุฒิ  ศรีพารัตน์
ครู
Email : -

นายวรรณมงคล นงนุ่ม
ครูอัตราจ้าง
Email : -

Solverwp- WordPress Theme and Plugin