กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล ดวงจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายทวี ภูฆัง
ครู

นายวีรพัฒน์ ทองเลี่ยมนาค
ครูผู้ช่วย

นายประเดิม บรรจงพินิจ
ครูอัตราจ้าง