ประวัติโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา [ NONGYASAIWITTAYA SCHOOL ]

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2518 โดยชาวบ้านตำบลหนองหญ้าไซ ภายใต้การนำของกำนันพินัย แสงสุวรรณ,นายดำริ ปางพุฒิพงศ์ และบุคคลสำคัญอีกหลายคนที่เห็นความยากลำบากของลูกหลานในการศึกษาต่อ เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต้องไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่อำเภอสามชุก ซึ่งอยู่ห่างกว่า 20 กิโลเมตร การเดินทางลำบากยิ่งนัก ทำให้เสียโอกาสในการศึกษา โดยมีนายวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เป็นผู้ประสานงานในการก่อตั้งโรงเรียน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มศ.1 อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวงเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายวิเชียร คุ้มเสถียร ข้าราชการครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายนพรัตน์ พลายละหาร, นายเมธี เอมสมบูรณ์ เป็นครูผู้สอน, นายประเทือง กรรณแก้ว เป็นนักการภารโรง นักเรียนรุ่นแรกมี 35 คน นักเรียนคนแรก เลขประจำตัว 0001 คือ นายเจษฎา ปางพุฒิพงศ์

  • ปีพุทธศักราช 2519 ขณะรอการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนได้จัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง บนที่ดิน 38 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณวัดดอนหนองกก บ้านบ่อหว้า ซึ่งเป็นวัดร้าง คือที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและได้ย้ายมาเรียนในสถานที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 จึงถือเอาวันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียน
  • ปีพุทธศักราช 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 106ต จำนวน 1 หลัง
  • ปีพุทธศักราช 2536 นายเผด็จ โพธิ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขอเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีพุทธศักราช 2543 นายนพรัตน์ พลายละหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอเปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ปีพุทธศักราช 2554 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดงาน 35 ปี คืนสู่เหย้า ชาวหนองหญ้าไซวิทยา หารายได้เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน 8 ไร่
  • ปีพุทธศักราช 2559 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดงาน 40 ปี คืนสู่เหย้า ชาวหนองหญ้าไซวิทยา หารายได้จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  • ปัจจุบันโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี บนที่ดิน 46 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3

"เรียนเด่น เล่นดี มีสัมมาคารวะ มานะอดทน"

Solverwp- WordPress Theme and Plugin