สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน : “เปลวเทียนส่องสว่างเหนือหญ้าไซ”
"สถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนให้มีความอดทน กล้าแกร่ง และมีปัญญาแหลมคมดุจหญ้าไซ"

อักษรย่อของโรงเรียน : น.ญ. [ NY ]

  • คติธรรม : สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาเป็นเหตุให้เกิดสุข
  • ต้นไม้ดอกไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นโพธิ์และดอกปาริชาติ
  • ปรัชญาของโรงเรียน :  เรียนเด่น เล่นดี มีสัมมาคารวะ มานะอดทน
  • สีประจำโรงเรียน :  แสด ดำ แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน 


Solverwp- WordPress Theme and Plugin