หมวดพานิชยกรรม

นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์
หัวหน้าหมวดพานิชยกรรม
Email : krujutiporn@nys.ac.th

นางสาวสมจิตร พิ่งชะอุ่ม
พนักงานราชการ
Email : krusomjit@nys.ac.th

นางมยุรดา ทองสุข
ครู
Email : krumayurada@nys.ac.th

นางสาวนิตยา ใจดี
ครู
Email : krunittayakajide@nys.ac.th

นายวีระโชค แก้วเรือง
ครู
Email :-

Solverwp- WordPress Theme and Plugin