หมวดพานิชยกรรม

นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์
หัวหน้าหมวดพานิชยกรรม

นางมยุรดา ทองสุข
ครู

นางสาวนิตยา ใจดี
ครู

นางสาวสมจิตร พิ่งชะอุ่ม
พนักงานราชการ

นายวีระโชค แก้วเรือง
ครูอัตราจ้าง