กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุชาติ เกตุแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรติกร ยาสุวรรณ 
ครู

นางเบ็ญจมาศ ชื่นด้วง
ครู

นายกษิติ ปุลวัน
ครูผู้ช่วย