กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุชาติ เกตุแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Email : -

นางสาวภัสภรณ์  พุฒศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Email : patsapornputsri@gmail.com

นางรติกร ยาสุวรรณ 
ครู
Email : kruratikorn@nys.ac.th

นายกษิติ ปุลวัน
ครู
Email : krukasiti@nys.ac.th

นางสาวพีรดา  ศคสุขกิตต์
ครู
Email : -

Solverwp- WordPress Theme and Plugin