กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภัสวรรณ แตงโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปิยพงศ์ จงใจงาม
ครู

นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ์
ครู

นางสาวขนิษฐา ลาแพงดี
ครู

นางสาวเบญจภรณ์ เทพา
ครู

นางสาวประภาพร แสงงาม
ครู

นางสาวพัชชา มามาตร
ครู

นางสาวพลอยณิชขา ศิริกิตติวรพงษ์
ครูผู้ช่วย

นาย........................
ครูผู้ช่วย