กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.3)
Email : krusriusa@nys.ac.th


นายนิวัฒน์ สุขพินิจ
ครู (คศ.3)
Email : niwatsukpinit@nys.ac.th


นายปิยพงศ์ จงใจงาม

ครู (คศ.2)
Email : krupiyaphong@nys.ac.th


นางสาวพัชชา มามาตร

ครู (คศ.2)
Email : krupatchamamat@nys.ac.th


นายคมสันต์ กาฬภักดี

ครู
Email : krukomsan@nys.ac.th

นางสาวพัณณิตา หนูนุรัตน์
ครู
Email :

นางสาวพรพิมล สิงหกุล
ครู
Email : -


นายสุธาวุฒิ สุรนันทร์

ครูผู้ช่วย
Email : -

นายวัชระ วาทีวสุรัตน์
ครูผู้ช่วย
Email :

Solverwp- WordPress Theme and Plugin