กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุนัน กลำพะบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวัฒนา แก้วเรือง
ครู

นางดารารัตน์ เลิศหงิม
ครู

นายนิธิ จุ้ยแก้ว
ครู

นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ
ครู

นางสาวสิริกานต์ อำนวยศิริ
ครูผู้ช่วย

นายพิเชษฐ์ สุจินตวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายอนุวัต แก้วด้วง
ครูผู้ช่วย

นายจักรกริจ แตงทอง
พนักงานราชการ

นายเอกพันธ์ กาฬภักดี
พนักงานราชการ