กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุนัน กลำพะบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Email : krusunan@nys.ac.th

นายวัฒนา แก้วเรือง
ครู
Email : -

นายนิธิ จุ้ยแก้ว
ครู
Email : -

นางสาวสิริกานต์ อำนวยศิริ
ครู
Email : krusirikarn@nys.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin