ประกาศแจ้งการเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่อง แจ้งการเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 มกราคม 2564  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ 28 จังหวัด โดยให้ดำเนินการใน 3 แนวทางแบ่งแยกตามพื้นที่

ประกาศดังกล่าว มีใจความว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ ดังนี้

  1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
  2. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดไว้ โดยให้มีการสื่อสารแบบทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “เรียนออนไลน์” หากไม่สามารถเรียนได้ ให้โรงเรียนมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าเรียน
  3. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฎิบัติตามแนวป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้แต่ละครั้งมีนักเรียนได้ไม่เกิน 25 คน หากไม่พอ ให้จัดการเรียนการสอนสลับวัน

ดังนั้นทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงขอประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบว่า ทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคน มาเรียนตามปกติ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป