ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูภัทราภรณ์ โกษาแสง ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาวิชาการ

             โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาภายใต้การบริหารงานโดยนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูภัทราภรณ์ โกษาแสง ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นางไปรผดา โปติบุตร     เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin