ขอแสดงความยินดี คุณครูกาญจนา เสรีเบญจพล

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ขอแสดงความยินดี คุณครูกาญจนา เสรีเบญจพล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Best practice สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin