ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

– คุณครูเกรียงไกร ธนภูริทรัพย์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การพัฒนาบทเรียนเรื่อง 10 เงื่อนเชือก สามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้ glide app ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– คุณครูศุภาดา ธนภูริทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การพัฒนาบทเรียนเรื่อง คำปฏิญาณ กฎ และเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยใช้ glide app ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการ “กิจกรรมพัฒนผู้เรียน สุพรรณบุรี”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin