คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
และสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1OP1RQOXU5ep9SBaYK–zVg0fAIih89t2

Solverwp- WordPress Theme and Plugin