ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่อง สพม.สุพรรณบุรีแจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน
ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับผลการแจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก สพม.สุพรรณบุรี ทางโรงเรียนจึงนำประกาศดังกลาวประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบ โดยรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรค์ที่เรียน อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin