ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 17  รายการโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin