ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำร่างผังน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน ขอเชิญชวนร่วมทำแบบสอบถาม ร่วมสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อร่างผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีนในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำร่างผังน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน ขอเชิญชวนร่วมทำแบบสอบถาม ร่วมสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อร่างผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีนในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566
แบบสอบถามความคิดเห็น
ผังแม่น้ำท่าจีน

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin