จัดการสอบคัดแยกห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จัดการสอบคัดแยกห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1TVmVnERYVhsiTS77Eg9KO1vqekUrwM2T?fbclid=IwAR3s9A07ibBUtQgFr-ZUBaay1yejmFkeCVG9ak2ASVptt7p4e1xVU5oHw8o

Solverwp- WordPress Theme and Plugin