ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตามประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น บัดนี้การดำเนิการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

*หมายเหตุ
ห้องสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองก่อนเข้าสอบ
ในวันและเวลาที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin