ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่อง การสมัครแสดงความจำนงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พิจารณาที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
เรื่อง การสมัครแสดงความจำนงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
พิจารณาที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศหนองหญ้าไซวิทยา การรับสมัครแสดงความจำนง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin