หน้าแรก

รอบรั้วหญ้าไซ
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":"5000","font_style":"normal"}

แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อป้องกันไวรัส COVID19

ผู้บริหารโรงเรียน

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายทรงพล แก้วเรือง
รองฯ ฝ่ายวิชาการและงบประมาณและแผนงาน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายกุญช์พิสิฏฐ์ กัลวงษ์
รองฯ ฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
Slider

แบบสำรวจการให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561

สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จัดสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 - 8 มีน...
Read More
1 9 10 11

การส่งเสริมความโปร่งใส


Slider

การให้บริการการบริหารเงินงบประมาณ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

World-class Standard School (ScQA) โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World- Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ

ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อประเมิน ระดับ OBECQA โดยผู้บริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมรับการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช (Moutain - Beach Hotel) พัทยา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลก
  2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ประจำปี 2558 - 2560

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา [ NONGYASAIWITTAYA SCHOOL ]

" องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม ความเป็นไทย วิชาการทันสมัยสู่มาตรฐานสากล "