ประกาศจากทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

เนื่องด้วยคำสั่งจากทาง สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนปิดการดำเนินกิจกรรมทุกอย่าง ในช่วงที่ไวรัส Covid-19 ระบาด
ทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาจึงขอปิดโรงเรียนเพื่อปฎิบัติตามนโยบายของทาง สพฐ.​​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวและทางโรงเรียนขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลต่างๆดังนี้

  • นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช.3 ที่มีผลการเรียน 0, ร ,มส ขอให้ติดต่อกับทางครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆโดยตรงผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพทย์เพื่อแก้ไขผลการเรียน ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีผลต่อการออก ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช.3 ที่แก้ไขผลการเรียนแล้วจะได้รับใบ ปพ.1 ในวันที่ 1 เมษายน 2563

  • นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆที่มีผลการเรียน 0, ร ,มส ขอให้ติดต่อกับทางครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆโดยตรงผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพทย์เพื่อแก้ไขผลการเรียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

  • การรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และ ปวช.1 ให้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

โรงเรียนขอแจ้งข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.nys.ac.th และทาง Facebook โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา