ประชาสัมพันธ์ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

แจ้งประชาสันพันธ์จากทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  เรื่องหมายเลขช่องทีวีเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทาง สพฐ. ได้กำหนดให้ใช้ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่6 และ ปวช. ได้ใช้ช่องทางออนไลน์และทางโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน โดยจะเริ่มในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จึงได้ใช้แนวทางของการจัดการเรียนการสอนตามที่ สพฐ. กำหนด  จึงขอให้นักเรียนได้ให้ความสำคัญและเข้าเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด

โดยสำหรับหมายเลขช่องทั้ง 17 ช่องและระดับชั้นการศึกษาดังนี้
กด 37 ทีวีดิจิตอลช่อง 37  ระดับชั้นอนุบาล 1
กด 38 ทีวีดิจิตอลช่อง 38  ระดับชั้นอนุบาล 2
กด 39 ทีวีติจิตอลช่อง 39  ระดับชั้นอนุบาล 3
กด 40 ทีวีติจิตอลช่อง 40  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กด 41 ทีวีติจิตอลช่อง 41  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กด 42 ทีวีติจิตอลช่อง 42  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กด 43 ทีวีติจิตอลช่อง 43  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กด 44 ทีวีติจิตอลช่อง 44  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กด 45 ทีวีติจิตอลช่อง 45  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กด 46 ทีวีติจิตอลช่อง 46  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กด 47 ทีวีติจิตอลช่อง 47  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กด 48 ทีวีติจิตอลช่อง 48  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กด 49 ทีวีติจิตอลช่อง 49  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กด 50 ทีวีติจิตอลช่อง 50  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กด 51 ทีวีติจิตอลช่อง 51  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กด 52 ทีวีติจิตอลช่อง 52  ระดับชั้น กศน.
กด 53 ทีวีติจิตอลช่อง 53  ระดับชั้นอาชีวศึกษา

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กสทช.

หรือช่องทางตามดังนี้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ  ศธ.360 องศา