ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเปิดเรียนตามปกติ

ประกาศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เปิดเรียนตามปกติ ตามนโยบายทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบทาง สพฐ.

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ
ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ดังนั้นทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ซึ่งภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงขอประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบว่า ทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคน (ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B) มาเรียนตามปกติ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนเเปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองให้รับทราบต่อไป 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 035-577337 และเบอร์  089-8026274