ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายงบประมาณและแผนงานได้รับมอบหมายจากนายขจรวุฒิ สว่างศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายกุญช์พิสิฏฐ์ กัลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน และนายสุรยุทธ อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการมาเยี่ยมชมโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา