พุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้เรื่องอาสาสมัครพิทักษ์สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ภายใต้โครงการ “อาสาสมัครพิทักษ์สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ขอขอบคุณ