โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองหญ้าไซ ด้านการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองหญ้าไซ
ด้านการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ในวันที่  22  สิงหาคม  2563 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองหญ้าไซ ด้านการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี