กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙)

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  บริหารงานโดย ท่านผู้อำนวยการขจรวุฒิ  สว่างศรี  ได้ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙)