กิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย  COVID – 19
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย  COVID – 19  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้มีการเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ในวันที่  19 สิงหาคม 2563