กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3

กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเยี่ยมและติดตาม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยนายขจรวุฒิ สว่างศรี ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเยี่ยมและติดตามนักเรียนนางสาวณิติชา พุทธวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา